Trapeze Girl

Trapeze Girl (1967)

A Shaw Brothers Circus Drama about a Trapeze Girl

Writing:
  • Kō Nakahira
Directing:
  • Kō Nakahira
  • Views: 2
  • Release Date: 1967-10-25
  • Language: 普通话
  • Country: HK

Yeung Chi-Hing

Circus chief

Fang Ying

Ho Ting-yu

Elliot Ngok

Lo Tien-hsing

Lo Lieh

Liu Yao-wu

Kao Pao-shu

Jin-Hua

Ng Wai

Auntie Zheng
Write one

Sorry, no results found.