An Artist of the Floating World

An Artist of the Floating World (2019)

In the face of the misery in his homeland, the artist Masuji Ono was unwilling to devote his art solely to the celebration of physical beauty. Instead, he put his work in the service of the imperialist movement that led Japan into WW II.

  • Views: 2
  • Release Date: 2019-03-30
  • Language: 日本語

Kouhei Takeda

Miyake Jiro

Ken Watanabe

Ono Masuji

Ryoko Hirosue

Murakami Setsuko

Aki Maeda

Ono Noriko

Kokoro Terada

Murakami Setsuko

Masato Wada

Murakami Soichi

Ryuta Sato

Shintaro

Natsuko Akiyama

Madam Kawakami

Eiji Okuda

Matsuda

Aoi Nakamura

Ono Masuji

Fumiyo Kohinata

Moriyama Seiji

Tomoya Maeno

Nakahara Yasunari

Shiro Sano

Dr. Saito

Kimiko Yo

Mrs. Saito
Write one

Sorry, no results found.