Yakyukyô no uta

Yakyukyô no uta (1977)

Live-action adaptation of Shinji Mizushima's manga.

Writing:
  • Masayasu Ōebara
  • Rokuro Kumagai
  • Shinji Mizushima
Directing:
  • Akira Kato
  • Views: 1
  • Release Date: 1977-03-19
  • Language: 日本語
  • Country: JP
  • Runtime: 96

Hitoshi Takagi

President Inugami

Tomiko Ishii

Dorm landlady

Ken Nakamoto

Kunitachi's fan

Osamu Tsuruoka

Reporter Yamai

Yuri Yamashina

Mutō's wife

Asao Koike

Tetsugorō Iwata
Write one

Sorry, no results found.