The Big Wave

The Big Wave (1961)

Directing:
  • Tad Danielewski
  • Views: 2
  • Release Date: 1961-04-02
  • Language: en

Noriko Sengoku

Toru's mother

Judy Ongg

Setsu as a girl

Kôji Shitara

Toru as a boy

Heihachirō Ōkawa

Yukio's Father

Chieko Murata

Yukio's mother

Sessue Hayakawa

The Old Man

Reiko Higa

Haruko

Hiroyuki Ôta

Yukio as a Boy
Write one

Sorry, no results found.