Entrance to Labyrinth

Entrance to Labyrinth (2022)

The actions of this mystery movie takes both in the past (in medieval times, as the scientists' hallucinations) and in the days of Perestroika.

  • Views: 1
  • Language: en
  • Runtime: 345

Natalya Arinbasarova

Rashida Abbasovna Ramazanova

Roman Filippov

Nikolay Ignatievich Belovol

Kapitolina Ilyenko

Lyzhina neighbor

Mikhail Gluzskiy

Professor Ilya Petrovich Blagolepov

Leonid Kuravlyov

Lev Sergeevich Khlebnikov

Algimantas Masiulis

Baron Jacob Fugger

Lev Borisov

Chebakov's father

Larisa Udovichenko

Olga Ilyinichna wife of Panafidin

Georgiy Teykh

Erasmus of Rotterdam

Nikolai Karnaukhov

policeman in the detoxifier

Igor Kostolevskiy

MUR operative officer Oleg Petrovich Muromtsev
Write one

Sorry, no results found.