Village Doctor Jumbo!!

Village Doctor Jumbo!! (2013)

Masayoshi Tsuruda, known as Jumbo, returns to a small port city due to a loan given to the late director of the Baba Clinic. Soon, Masayoshi Tsuruda becomes the director at Baba Clinic.

  • Views: 3
  • Release Date: 2013-10-10
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Tomohiro Kaku

Kurahashi Jiro

Shiori Kutsuna

Nurse Asuka Baba
Write one

Sorry, no results found.