Homicide Team 9

Homicide Team 9 (2006)

The members of this elite investigative team are unique individuals with their own personal troubles, but what unites them is their strong sense of justice. They each channel all their energy and skill to solve the most difficult cases.

  • Views: 60
  • Release Date: 2006-04-19
  • Language: 日本語
  • Country: JP

Kanji Tsuda

Kengo Murase

Mayu Matsuoka

Yui Mihara

Yoshihiko Inohara

Naoki Asawa

Michiko Hada

Shiho Komiyama

Mitsuru Fukikoshi

Yasushi Aoyagi

Hiromasa Taguchi

Hideaki Yazawa

Tsunehiko Watase

Rintaro Kano

Noriko Nakagoshi

Michiko Asawa

Mika Kikuchi

Yuuko Sakura

Hiroko Hatano

Sanae Yazawa

Shoichiro Akaboshi

Juzo Arakawa

Momosuke Mizutani

Sho Kanzaki

Ken Kaneko

Yuichiro Kashiwagi

Otake Koichi

Yoshihide Niitsu

Sachie Hara

Masumi Hayasegawa

Noriko Iriyama

Kanako Kido

Michiko Kawai

Satomi Mihara
Write one

Sorry, no results found.